Áherslur í námi og kennslu

Nám og kennsla

Í Engidalsskóla eru nemendur hvattir til sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu, að sýna frumkvæði og beita gagnrýnni hugsun. Í skólanum eru viðhafðir fjölbreyttir kennsluhættir, sjálfstæð vinna, samvinna, innlagnir, upplýsingaöflun, framsýni í upplýsinga- og tæknimennt sem tæki til náms

Nemendur eru hvattir til sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu, að sýna frumkvæði og beita gagnrýnni hugsun. Í skólanum er kennt með fjölbreyttum hætti, stuðst við samvinnu og stefnt er að nýtingu nýjustu tækni á hverjum tíma í kennslunni, svo sem Google Classroom og spegluð kennsla.

Engidalsskóli leggur áherslu á að nemendur geri sér grein fyrir gildi umhverfismenntar og móti sér lífsstíl í anda hennar. Nýttar eru ýmsar aðferðir til þekkingaröflunar, má þar nefna útikennslu, umhverfisfræðslu og upplýsinga- og tæknimennt. Nemendur kynnast sínu nánasta umhverfi, læra að bera virðingu fyrir náttúrunni og þroska með sér alþjóðavitund um umhverfismál.

Í Engidalsskóla er metnaður lagður í list- og verkgreinar sem eru kenndar í smiðjum. Að auki fá nemendur kennslu í tónmennt og syngja vikulega saman í samsöng. Nemendur læra framsögn og taka þátt í Litlu og stóru upplestrarkeppninni. Þeir koma reglulega fram á sal skólans með skemmtanir þar sem foreldrum og öðrum skólafélögum er boðið.

Menntastefna skólans

  • Nemendur verði víðsýnir, sýni frumkvæði og geti beitt gagnrýnni hugsun.
  • Nemendur læri að beita rökhugsun.
  • Nemendur öðlist færi í læsi og námsvitund.
  • Nemendur verði meðvitaðri um sjálfan sig, markmið sín og styrki sjálfsmynd sína.
  • Nemendur kynnist sköpun, tónlist og leiklist.
  • Nemendur verði meðvitaðir um umhverfisvitund og tengsl við náttúruna og nánasta umhverfi og öðlist skilning á sjálfbærri þróun.

Meginmarkmið skólastarfs

  • Að nemendur öðlist færni í læsi og námsvitund (Lestur er lífsins leikur).
  • Að nemendur verði meðvitaðir um umhverfisvitund og tengsl við náttúruna og sitt nánasta umhverfi (Grænfánaverkefni).
  • Að nemendur kynnist skapandi skólastarfi (sífellt er leitað nýrra leiða í námi, samvera á sal og skapandi smiðjur).